• שנתאים לך צמח?
  • Gift Card
  • neta עסקים
  • מדריכי טיפול
  • עציץ עם הקדשה
  • מגיעים אליך?
  • Log in

תקנון האתר

  1. מבוא

1.1.    ברוך הבא לאתר “נטע” (להלן: “האתר“). מפעיל האתר וכן כל העובדים, היועצים, השותפים ואנשי הצוות האחרים המעורבים בהפעלת האתר – להלן: “המפעילה“.

1.2.    האתר הוקם על מנת לאפשר למשתמשים לרכוש בצורה קלה ונוחה צמחים ומוצרים נוספים המשווקים על ידי המפעילה (להלן: “המוצרים“). בנוסף, כולל האתר תכנים אודות המוצרים, והוא מציע שירותים נוספים שונים, חלקם בתשלום.

1.3.    על מנת לקבל מוצרים אלו, המשתמש חייב למסור פרטים אישיים מסוימים. השימוש אותו עושה המפעילה בפרטים אישיים של המשתמשים מוסדר בסעיף 7 להלן.

1.4.    השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לאמור בתנאי שימוש אלו אולם אם אינך מסכים להם, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. הוראות תנאי שימוש אלו יחולו על לגבי כל שימוש ו/או רכישה שייעשו באתר, והן הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין המפעילה.

1.5.    ככלל, אתר זה מיועד לגולשים בגירים בלבד (מעל גיל 18). אם טרם הגעת לגיל 18, אתה מורשה לעשות שימוש באתר רק לאחר קבלת אישור בכתב מעת האפוטרופוס החוקי שלך (ההורים או ואפוטרופוס חוקי אחר). 

1.6.    גולש, העומד בהוראות סעיף 1.5 לעיל והמסכים לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו, רשאי לעשות שימוש באתר (להלן: “משתמש” או “אתה“).

1.7.     השירות שניתן במסגרת האתר מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. מובהר בזאת כי למפעילה הזכות הבלעדית לשנות את אזורי החלוקה ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

1.8.    המפעילה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות ו/או להפסיק את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

1.9.    האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

1.10.    הוראות תנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן.

   2. שינויים באתר ובתנאי שימוש אלו

2.1.    המפעילה רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בקשר לכך.

2.2.    המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט. המפעילה לא תשלח הודעות או פרסומים כלשהם בדבר שינוי בתנאי השימוש. המשתמשים מתבקשים לשוב ולעיין מעת לעת בתנאי השימוש אלו.

   3. רכישת מוצרים דרך האתר

3.1.    המפעילה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. המפעילה רשאית לשנות בכל עת את רשימת המוצרים באתר.

3.2.    אופן הצגת המוצרים באתר ייקבע על ידי המפעילה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את המפעילה וייתכנו הבדלים בין התמונות לבין המוצרים שיסופקו.

3.3.    המפעילה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם.

3.4.    מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

3.5.    מחיר המינימום לביצוע הזמנה עומד על סך של 100 ש”ח או כל סכום אחר שתקבע המפעילה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.6.    המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

3.7.    התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה יישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.

3.8.    על אף האמור לעיל, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

3.9.    לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות לכל המאוחר עד השעה 21:00 ביום שלפני הגעת המשלוח לבית הלקוח.

3.10.    המפעילה תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה.

3.11  ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

3.12. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע, תתבקש להחזיר את המוצר לחברה באריזתו המקורית, כל עוד אינו ” טובין פסידים ” , כשהמוצר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל סוג ומין שהוא, החזרת המוצר תתבצע במקום שבו מנהל בעל האתר את עסקיו.

3.13. דמי ביטול – במידה והמוצר הינו בר החזרה, בתוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול יושב הסכום ששולם על ידי הצרכן בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ , לפי הגבוה. הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. במקרה של מוצרים מסוג צמחים ו/או פרחים ו/או מוצר מתכלה או נובל- בתוך 2 ימים) מובהר, למען הסר ספק, כי הצרכן יחויב במלוא תשלום המשלוח גם אם טרם קיבלת את המוצר, וזאת במידה והמוצר יצא מבית העסק של החברה לחברת השילוח.

   4. אספקת המוצרים

4.1.    המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי המפעילה, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו בדבר זכותה של המפעילה שלא לספק מוצרים כלשהם. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לספק חלק מהמוצרים או לא לספק כלל ואינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאליים כלשהם. עם זאת, במקרה שמוצר מסוים שהזמנתם לא יסופק לכם, תחוייבו כמובן, בהתאם למוצרים שנשלחו אליכם בפועל. בכל מקרה, המפעילה לא תפצה לקוח בגין חוסר, עיכוב או אי אספקה של משלוח.

4.2.    אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) והמפעילה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

4.3.    בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת “חלון הזמנים” שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת מועדים אופציונליים שתוצג באתר בעת מילוי ההזמנה על ידי הלקוח. כל “חלון זמן” יהיה באורך כפי שייקבע על ידי המפעילה מעת לעת. מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה והמפעילה אינה מחויבת למועדים אלה.

4.4.    המפעילה מספקת, בין השאר, צמחים חיים וברמה גבוהה. בשל העובדה שאיננו מתפשרים על איכות, לעיתים לא נוכל לספק מוצר זה או אחר. במקרה זה, ננסה לבצע טלפונית הצעה של מוצרים חלופיים ו/או אספקת ההזמנה ללא המוצר/ים שאזלו במלאי ללא חיוב על המוצר/ים שאזלו מהמלאי כאמור. בכל מקרה המפעילה לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שאזלו מהמלאי במועד נפרד ללא עלות דמי משלוח.

4.5.    המפעילה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, המפעילה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי המפעילה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה.

4.6.    במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת שנקבעה, יוחזרו המוצרים למרכז הלוגיסטי של המפעילה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח; במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

4.7.    אי עמידת המפעילה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם למפעילה בגין האספקה. המפעילה תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שעה אחת בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.

   5. משלוחים

5.1.    הזמנה באתר נטע  תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

5.1.    המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

   6. התכנים באתר

6.1.    המידע המוצג באתר, הינו שילוב של תכנים המתפרסמים במקורות מידע הפתוחים לציבור הרחב וכן מידע הנמסר ישירות למפעילת האתר או לשותפיה.

6.2.    חלק מהתכנים נאספים על ידי המפעילה באופן אוטומטי וחלקם עובר תהליך של מיון, עריכה ושכתוב.

6.3.    המפעילה לא תהיה חייבת לבדוק באופן כלשהו את התכנים באתר, לרבות התכנים הנמסרים לה. בפרט לא תהיה המפעילה חייבת לאמת באופן כלשהו את התכנים. ההסתמכות על התכנים המופעים באתר, הינה על אחריות המשמש בלבד. 

6.4.   התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל.

6.5.  העציצים אינם מגיעים עם תחתית! כלל זה כולל את עציצי הטרקוטה (קלאסי\מוקה\לבן) . התמונות עם התחתית הן להמחשה בלבד.

   7. קניין רוחני

7.1.    מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות כל תוכנה הינו של המפעילה ו/או ספקי התוכן שלה ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. בכל מקרה, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן תכני האתר או התוכנות הכלולות בו בלא קבלת הסכמתה של המפעילה, בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהמפעילה.

7.2.    סימני המסחר באתר הם קניינה של המפעילה בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

   8. שימוש במידע אישי

8.1.    על מנת לבצע רכישות מסוימות באתר, מפעילת האתר מאפשרת למשתמש למסור לה פרטים אישיים מסוימים.

8.2.    כל הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר, לרבות פרטי קשר, פרטים שימסרו במסגרת  אפשרות “צור קשר”, הודעות דוא”ל אשר יישלחו למפעילה, וכן היסטוריית הגלישה של המשתמשים באתר – עשויים להישמר על ידי המפעילה (להלן: “המידע אישי“).

8.3.    מובהר, כי כל האמור בסעיף 7 זה להלן, אינו חל על פרטי אמצעי התשלום, אשר יימסרו, ככל שיימסרו, על ידי משתמש למפעילה. המפעילה לא תעשה בפרטי תשלום אלו כל שימוש מלבד לשם סליקת התשלום, אשר עבורו נמסרו פרטי אמצעי התשלום, ותנקוט בכל המאמצים על מנת לשמור על סודיות פרטי אמצעי התשלום.

8.4.    המפעילה תהיה זכאית לשמור ולמיין את המידע האישי בכל אופן שתבחר לנכון.

8.5.    המפעילה תהיה רשאית לעשות במידע האישי כל שימוש, לרבות לצורך משלוח דיוור ישיר באמצעות דוא”ל או הודעת SMS או הודעת וואצאפ או דרך רשתות חברתיות כמו אינסטגרם ופייסבוק ודברי פרסומת, כמשמעותם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ובחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן: “דברי פרסומת“), בכל אמצעי הקשר שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת המידע האישי.

8.6.    המשך הגלישה באתר הינה הסכמה של המשתמש לקבלת דברי פרסומת כאמור.

8.7.    המפעילה תהיה זכאית למחוק כליל ממאגריה מידע רגיש אודות משתמש, מכול סיבה שהיא ומבלי שתידרש למסור הודעה על כך למשתמש. בין היתר, תהיה המפעילה זכאית למחוק את המידע האישי עקב דרישתו של המשתמש לעשות במידע האישי שימוש מוגבל בלבד.

8.8.     כל המשתמש זכאי לדרוש מהמפעילה, באמצעות דוא”ל, שמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

   9. אחריות המפעילה

9.1.    התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג.

9.2.    המפעילה לא תישא באחריות לנזקים ישירים או עקיפים, אשר ייגרמו למי מהמשתמשים כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר.

9.3.    המפעילה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והמפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

9.4.    הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או למפעילה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקה וכיוצא באלה טעויות.

9.5.    המפעילה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

9.6.    המפעילה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם למפעילה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

9.7.    מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא המפעילה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו בפועל על ידי הלקוח.

9.8.    אין המפעילה אחראית על נזק שנגרם עקב טעות אנוש בעניין פרטי המידע על הצמחים וסוגיהם (רעילים או לא רעילים).

   10. אבטחת מידע

10.1.    המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המפעילה לא מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המפעילה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

10.2.    הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל”דף הקופה”. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר לצורך סליקה נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא המפעילה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה ייאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה.

   11. גיפט קארד

11.1.    ניתן לרכוש שוברי מתנה מהמפעילה. זכות המימוש היא לשנתיים מרגע קניית השובר, ולמפעילה הזכות לשנות ולהתאים את שובר המתנה בכל עת אל מול מוצרים שווי ערך או שירותים שווי ערך לסכום השובר לפי שיקול דעתה מכול סיבה שהיא.

11.2.  אין כפל שימוש של גיפט קארד (שובר מתנה) וקוד קופון. כלומר, לא ניתן להשתמש בגיפט קארד יחד עם קופון הנחה (קוד קופון). ניתן להשתמש בכל אחד מהם בנפרד בלבד.

   12. כללי

12.1.    המפעילה רשאית, לפי שיקול דעתה מכול סיבה שהיא, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, בין היתר אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות על ידי חסימת כתובת IP.

12.2.    המפעילה זכאית לחשוף את שמו ומידע אישי של כל משתמש בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

12.3.    אתה מתחייב בזאת לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה ו/או נושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

12.4.    בעניין הנוגע לשימוש באתר ניתן לפנות בהודעת דוא”ל לכתובת:

 support@netaplants.com.

המפעילה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

12.5.    על הוראות תנאי שימוש אלו יחולו הוראות הדין הישראלי. כל סכסוך הקשור לתנאי שימוש אלו או לשימוש באתר ידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו בלבד.

סגירת נגישות

עלות משלוח ₪30
מינימום הזמנה ₪100
משלוח חינם בהזמנה מעל ₪290

×